Kinder/Kindergarten

  ​​​

   

   

  Cindy Arrietahttps://uhe.bvsd.org/About/directory/Pages/cindy_arrieta.aspxhttps://uhe.bvsd.org/About/directory/Pages/cindy_arrieta.aspx{717c9478-7e82-4973-a5b5-9d35030d369f}Cindy ArrietaMaestra del component de español/Spanish Component Teacher GP0|#45745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a;L0|#045745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a|Kindergarten;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ff720-561-2917cindy.arrieta@bvsd.orgClassroom/Aula #6
  Leslie Davishttps://uhe.bvsd.org/About/directory/Pages/leslie_davis.aspxhttps://uhe.bvsd.org/About/directory/Pages/leslie_davis.aspx{717c9478-7e82-4973-a5b5-9d35030d369f}Leslie DavisTEACHERGP0|#45745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a;L0|#045745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a|Kindergarten;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ff720-561-2935leslie.davis@bvsd.orgRoom/Aula #4
  Jenny Mageehttps://uhe.bvsd.org/About/directory/Pages/jenny_magee.aspxhttps://uhe.bvsd.org/About/directory/Pages/jenny_magee.aspx{717c9478-7e82-4973-a5b5-9d35030d369f}Jenny MageeMaestra del componente de inglés/English Component Teacher GP0|#45745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a;L0|#045745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a|Kindergarten;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ff720-561-2919jenny.magee@bvsd.orgRoom/Aula#5
  Reyna Mareshttps://uhe.bvsd.org/About/directory/Pages/mariareyna_mares.aspxhttps://uhe.bvsd.org/About/directory/Pages/mariareyna_mares.aspx{717c9478-7e82-4973-a5b5-9d35030d369f}Reyna MaresMaestra del componente de español/Spanish Component Teacher GP0|#45745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a;L0|#045745477-98e9-4dd1-8631-080d7cb0482a|Kindergarten;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ff720-561-2956mariareyna.mares@bvsd.orgClassroom/Aula #3

  img01.jpg​​

  ​​